Entries by 8612_spermo

Första handelsdag för Spermosens AB

SPERMOSENS AB meddelar att handel i bolagets aktier (kortnamn SPERM) och teckningsoptioner serie TO1 (SPERM TO1) inleds idag på Spotlight Stock Market i Stockholm. Idag onsdag den 5 maj är första handelsdag i Spermosens AB. Bolaget utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassad fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandling. Syftet är att erbjuda snabbare och säkrare […]

Spermosens AB delårsrapport januari-mars 2021

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari-mars 2021, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande. Väsentliga händelser under senaste kvartalet Spermosens AB har godkänts för notering på Spotlight Stock Market Spermosens AB offentliggör 24 mars memorandum i samband med notering på Spotlight Stock Market Den 25 mars inleddes teckningsperioden för noteringsemission Väsentliga […]

Spermosens erhåller preliminärt patentgodkännande från Europapatentverket

Spermosens AB (’Spermosens’) meddelar idag att bolaget har erhållit en så kallad ”Intention to Grant” från Europapatentverket (EPO) avseende patentansökan som skyddar bolagets biosensor avsedd för användning inom In Vitro Fertilisering (IVF). Nästa steg i processen är ett formellt godkännande varefter patentet blir giltigt t o m 2039. Patentansökan (ansökningsnummer 19759542.4), för vilken EPO har […]

Kommentar från styrelsen i Spermosens angående tilldelning av units

Nedan följer en kommentar från styrelsen i Spermosens angående tilldelning av units. Tilldelningen av units i den nyligen avslutade spridningsemissionen är nu klar. Totalt inkom drygt 8 800 anmälningar, varför långt ifrån alla kunnat tilldelas minimiposten om 711 units. Tilldelning har därför i de flesta fall avgjorts genom lottning. Enbart de som erhåller tilldelning kommer […]

Kallelse till årsstämma i Spermosens AB (publ)

Aktieägarna i Spermosens AB (publ), org.nr 559179-0380, kallas härmed till årsstämma onsdag den 12 maj 2021 kl 13.00. På grund av covid-19 genomförs årsstämman endast genom förhandsröstning. Någon årsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 12 maj 2021 så […]

Spermosens AB årsredovisning 2020

Spermosens AB publicerar härmed årsredovisningen avseende räkenskapsåret 2020. Årsredovisningen finns som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ner från bolagets hemsida www.spermosens.com. Årsredovisningen kommer att föreläggas årsstämman onsdagen den 12 maj 2021 för fastställelse. För ytterligare information, vänligen kontakta: John Lempert, VD E-post: jsl@dev.spermosens.com Telefon: +46 (0)76 311 40 91 Spermosens AB Spermosens […]

Spermosens AB nyemission kraftigt övertecknad inför notering på Spotlight Stock Market

Styrelsen i Spermosens AB (“Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets nyemission av units om ca 24 MSEK inför planerad notering på Spotlight Stock Market för vilken teckningsperioden avslutades den 12 april 2021 (”Erbjudandet”), blev fulltecknad. Erbjudandet tecknades till ca 156,4 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om 652 %. Styrelsen har mot bakgrund av överteckningen beslutat att utnyttja […]

Spermosens förbereder inför marknadslansering med nyemission

Lundabolaget Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera fertilitetsdiagnostik och fertilitetsbehandlingar. Bolagets första produkt, JUNO-Checked, är ett diagnostikverktyg som mäter spermiers bindningsförmåga till kvinnans äggcell. Genom att effektivisera IVF-behandlingen hoppas bolaget kunna hjälpa alla de miljontals par världen över som lider av infertilitet och erbjuda snabbare och säkrare behandlingar. Nu genomförs en […]

Ophelia Invest: 60 millioner par i verden kæmper med infertilitet – Spermosens kan hjælpe

På verdensplan er der 60 mio. par, der kæmper med infertilitet. Det svarer til 15% af alle mennesker i den fødedygtige alder. I halvdelen af tilfældene skyldes det mandlig infertilitet. Derfor har Spermosens udviklet en spændende teknologi, der hjælper mod mandlig infertilitet. Spermosens står bag en revolutionerende platformsteknologi, der diagnosticerer mandlig infertilitet og giver mulighed […]

Spermosens AB offentliggör memorandum i samband med notering på Spotlight

Styrelsen i Spermosens AB (“Bolaget”) har, med anledning av Bolagets förestående nyemission av units om ca 24 MSEK och planerad notering på Spotlight Stock Market (”Erbjudandet”), upprättat ett noteringsmemorandum (”Memorandum”). Offentliggörande av Memorandum För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till det Memorandum som upprättats av Bolaget. Memorandumet och anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida […]